Abonnementsvoorwaarden Sportkaart Ede


Deze abonnementsvoorwaarden zijn van toepassing op alle abonnementen die worden aangegaan op de Sportkaart Ede van Stichting Sportknooppunt Ede. Met de aanschaf van een abonnement zoals bedoeld in deze voorwaarden, gaat de abonnementhouder akkoord met deze voorwaarden.

 

Artikel 1: Begripsomschrijving

1.1 Onder ‘Abonnement’ wordt verstaan: Het Abonnement dat de Abonnementhouder met de Abonnement verstrekker aangaat op de Sportkaart Ede;

1.2 Onder ‘Abonnementhouder’ wordt verstaan: De student die staat ingeschreven bij een aan de Sportkaart Ede deelnemende onderwijsinstelling en met de Abonnementsverstrekker een Abonnement heeft afgesloten op de Sportkaart Ede;

1.3 Onder ‘Sportkaart’ wordt verstaan: De Sportkaart Ede die de Abonnementhouder na het aangaan van een abonnement van de Abonnementsverstrekker ontvangt en die als toegangsbewijs dient bij de deelnemende Sportaanbieders;

1.4 Onder ‘Abonnementsverstrekker’ wordt verstaan: Stichting Sportknooppunt Ede, als zijnde een eigen juridische entiteit;

1.5 Onder ‘Sportaanbieder’ wordt verstaan: De rechtspersoon die op basis van een overeenkomst met de Abonnementsverstrekker, aan de Abonnementhouder de mogelijkheid biedt tot sportbeoefening in zijn accommodatie.

 

Artikel 2: Duur en opzegging

2.1 Het Abonnement wordt aangegaan voor een periode van drie maanden. Na deze periode wordt het Abonnement stilzwijgend verlengd voor de periode van telkens 1 maand.

2.2 Het Abonnement en de automatische incasso lopen automatisch door, zonder dat daar verdere handeling voor nodig is.

2.3 Het Abonnement kan worden voortgezet, gedurende de periode dat de Abonnementhouder nog staat ingeschreven bij een aan de Sportkaart Ede aangesloten onderwijsinstelling.

2.4 Het Abonnement dient door de Abonnementhouder stopgezet te worden, op het moment dat de Abonnementhouder niet langer staat ingeschreven bij een aan de Sportkaart Ede deelnemende onderwijsinstelling. De automatische incasso stopt, op het moment dat alle openstaande facturen zijn voldaan.

2.5 Opzegging van het Abonnement kan na de eerste periode van drie maanden. Wanneer een abonnement in een actieperiode wordt aangegaan, gaat deze periode van 3 maanden in, zodra er daadwerkelijk abonnementsgeld betaald wordt. Wanneer bijvoorbeeld de eerste maand gratis gesport wordt, gaat na deze eerste maand de minimale abonnementsperiode van 3 maanden in. Opzegging gebeurt vervolgens digitaal door de abonnementhouder middels het beëindigen van zijn lidmaatschap op zijn persoonlijke pagina. Hierbij moet een opzegtermijn van minimaal één maand in acht worden genomen, geldend vanaf de 1e dag van de maand.

2.6 Indien het product ‘Sportkaart Ede’ niet meer in de huidige vorm kan worden aangeboden, heeft de Abonnementsverstrekker het recht het Abonnement eenzijdig te beëindigen. Deze beëindiging gebeurt met inachtneming van een opzegtermijn van één maand voordat het product wordt stopgezet.

2.7 Op het aanschaffen van het product 'Sportkaart Ede' geldt de wettelijke bedenktermijn van 14 dagen, te beginnen vanaf het moment dat de Abonnementhouder zich aanmeld. Zodra de Abonnementhouder gebruik maakt van de Sportkaart, vervalt deze bedenktermijn en gelden de normale bepalingen omtrent opzegging.

2.8 Reactiveren van het Abonnement kan na een stop-periode van drie maanden. Hiervoor neemt de sportkaarthouder contact op met de helpdesk. Wanneer de sportkaarthouder nog in het bezit is van zijn kaart kan deze kosteloos geactiveerd worden en zijn hier geen inschrijfkosten aan verbonden.

2.9 De ‘Abonnementsverstrekker’ is gemachtigd bij onvoorziene omstandigheden, zoals de uitbraak van een pandemie, het Abonnement tijdelijk schorsen, zonder dat de Abonnementhouder aanspraak kan maken op restitutie of dat Abonnementhouder het Abonnement kan opzeggen gedurende deze periode. De Abonnementhouder is gedurende de tijdelijke schorsing geen Abonnementskosten verschuldigd.

 

Artikel 3: Inhoud Abonnement

3.1 Het Abonnement geeft de Abonnementhouder op vertoon van een geldige Sportkaart, kosteloos en onbeperkt (met een maximum van één sportmoment per dag) toegang tot de sportaccommodatie van de Sportaanbieder, om de daar aangeboden (sport)activiteiten uit te oefenen. Dit gedurende de aangeboden momenten, zoals op de website www.sportkaart-ede.nl staan vermeld.

3.2 De Sportaanbieder kan maatregelen treffen om de deelname aan bepaalde (sport)activiteiten waarbij dat noodzakelijk is, op een bepaalde dag of op een bepaald tijdstip te reguleren. Dit mag geen algemeen beperkend effect hebben.

3.3 Het aanbod van (sport)activiteiten kan gedurende de looptijd van het abonnement wijzigen. De Abonnementhouder heeft geen recht op restitutie en/of korting indien bepaalde (sport)activiteiten niet langer worden aangeboden.

 

Artikel 4: Abonnementskosten en betaling

4.1 De kosten van het Abonnement worden maandelijks door middel van automatische incasso van de rekening van de Abonnementhouder afgeschreven. De Abonnementhouder geeft hier bij het aangaan van het Abonnement toestemming voor.

4.2 De kosten van het Abonnement worden maandelijks, voorafgaand aan de 1e dag van de maand waarvoor het abonnement geldt, geïncasseerd via een automatische incasso.

4.3 De kosten van het Abonnement kunnen jaarlijks worden verhoogd, overeenkomstig de stijging die de Consumentenprijsindex (CPI) met zich mee brengt.

4.4 De extra kosten die door de Abonnementsverstrekker worden gemaakt, wanneer de automatische incasso bij de Abonnementhouder mislukt, komen volledig voor rekening van de Abonnementhouder. Deze kosten bedragen € 3,50 per keer dat dit voorkomt.

4.5 De extra kosten die door de Abonnementsverstrekker worden gemaakt, wanneer de Abonnementhouder op rekening moet betalen, komen volledig voor rekening van de Abonnementhouder. Deze kosten bedragen € 3,50 per keer dat dit voorkomt.

 

Artikel 5: Sportkaart

5.1 Bij het aangaan van het Abonnement ontvangt de Abonnementhouder een Sportkaart. De Sportkaart dient als toegangsbewijs en moet bij ieder bezoek aan de Sportaanbieder getoond en geregistreerd worden. Indien blijkt dat verschuldigde abonnementskosten niet zijn betaald, wordt de Sportkaart geblokkeerd en heeft de Sportaanbieder het recht de Abonnementhouder de toegang tot de (sport)activiteiten te ontzeggen. De Sportkaart wordt als ‘ongeldig’ aangemerkt en blijft geblokkeerd, totdat alle verschuldigde abonnementskosten aan Abonnementsverstrekker zijn betaald.

5.2 De Sportkaart is persoonlijk, niet overdraagbaar en blijft eigendom van de Abonnementsverstrekker. Verlies van de Sportkaart moet direct worden gemeld bij de Abonnementsverstrekker via de site www.sportkaart-ede.nl, zodat de Sportkaart kan worden geblokkeerd. Bij verlies en/of beschadiging van de Sportkaart waardoor deze onbruikbaar is, worden de kosten voor vervanging van de Sportkaart bij de Abonnementhouder in rekening gebracht. Deze kosten bedragen € 5,00.

 

Artikel 6: Aansprakelijkheid

6.1 De Abonnementsverstrekker is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de activiteiten die plaatsvinden in de accommodatie van de Sportaanbieder en/of de wijze waarop de (sport)activiteiten door de Sportaanbieder worden aangeboden.

6.2 De Abonnementsverstrekker is op geen enkele manier aansprakelijk voor schade als gevolg van gedragingen en/of nalatigheden van Abonnementshouders en/of Sportaanbieders.

6.3 De Abonnementhouder vrijwaart de Sportaanbieder voor claims, boetes, heffingen e.d. voortkomend uit door de Sportaanbieder aangeboden activiteiten en voor de gevolgen van een gedraging of nalatigheid van de Abonnementhouder en/of derden. De Abonnementhouder zorgt ervoor voldoende verzekerd te zijn voor schade als bedoeld in dit artikel.

 

Artikel 7: (Huis)Regels

7.1 Het staat de Sportaanbieder vrij aanvullende (huis)regels te hanteren in zijn (sport)accommodatie en/of nadere regels te stellen voor het beoefenen van de daar aangeboden (sport)activiteiten. De Abonnementhouder dient zich te houden aan de geldende regels.

 

Artikel 8: Slotbepaling

8.1 Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

8.2 In alle gevallen waarin deze algemene voorwaarden of de wet niet voorziet, houdt Abonnementsverstrekker zich het recht voor om een besluit te nemen.