Privacyverklaring Stichting Sportknooppunt Ede


Via de dienst www.sportkaart-ede.nl worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Stichting Sportknooppunt Ede acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Stichting Sportknooppunt Ede is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 24 mei 2018.

Gebruik van persoonsgegevens

Door het gebruiken van onze dienst laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt te verwerken. Hoewel u onze website ook als bedrijf kunt gebruiken, vallen bedrijfsgegevens niet onder de Wbp. Deze privacyverklaring is dan ook hoofdzakelijk bedoeld voor diegenen die de website als particulier of als werknemer gebruiken.

Wij gebruiken de volgende gegevens om bestellingen af te handelen:

- NAW gegevens
- Telefoonnummer
- Factuuradres
- Emailadres
- Betalingsgegevens
- Geslacht
- Geboortedatum

- Studentnummer

- Onderwijsinstelling

 

Contactformulier en nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Uw e-mailadres wordt automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden.

Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Wij verzamelen uw:

- NAW gegevens 
- E-mailadres

- Telefoonnummer

Wij kunnen contact met u opnemen voor commerciële doeleinden:

- per mail

Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen.

Registreren

Bij bepaalde onderdelen van onze dienst moet u zich eerst registreren. Na registratie bewaren wij via de door u gekozen gebruikersnaam de door u opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen, zodat wij u kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst, facturering en betaling en om een overzicht te geven van de producten en diensten die u bij ons heeft afgenomen.

Wij zullen de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze website kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Om u te kunnen registreren op onze website, vragen wij u de volgende gegevens:

- uw NAW gegevens 
- uw telefoonnummer
- uw e-mailadres
- uw betaalgegevens
- uw geboortedatum
- uw geslacht
- uw Nickname
- uw (profiel-) foto

- uw onderwijsinstelling

- uw studentnummer

 

Met ons portaal kunt u toegang krijgen tot een beheeromgeving waar u zelf zaken kunt instellen, opgeven en wijzigen. Om toegang te krijgen tot ons online portaal vragen wij van u

- uw NAW gegevens 
- uw telefoonnummer
- uw e-mailadres
- uw betaalgegevens
- uw geboortedatum
- uw geslacht
- uw Nickname
- uw (profiel-) foto

- uw onderwijsinstelling

- uw studentnummer

Wij publiceren uw klantgegevens niet.

Aankopen

Via www.sportkaart-ede.nl kunt u een betaald abonnement afsluiten.

Hierbij vragen wij de volgende gegevens:

- NAW gegevens
- Telefoonnummer
- Factuuradres
- Emailadres
- Betalingsgegevens

Verstrekking aan derden

Wij kunnen uw gegevens doorgeven aan onze partners. Deze partners zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst.

Het betreft de volgende persoonsgegevens:

- uw NAW gegevens 
- uw telefoonnummer
- uw e-mailadres
- uw geboortedatum
- uw betaalgegevens

Op onze site zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Wij houden statistieken bij op onze website, maar dit gebeurt te allen tijde geanonimiseerd.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Beveiligingsmaatregelen

Wij hebben de volgende maatregelen genomen je persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking:

Technische beveiligingsmaatregelen

  • Met Up-to-date virusscanner
  • Unieke inlogcodes en wachtwoorden voor systemen
  • Geen externe harde schijven
  • Beveiligde back up’s
  • Firewalls
  • Versleutelde websites d.m.v. SSL-certificaat (https:)

Organisatorische beveiligingsmaatregelen

  • Laptop/computer niet onbemand of in auto achterlaten
  • Clean desk policy
  • Zorgvuldig gebruik van usb sticks
  • Juiste manier van vernietiging oude documenten

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via het e-mail adres: info@sportkaart-ede.nl